Micaela Widén berättar om hälsoarbetet på Arbetsmarknadsförvaltningen

Berätta kort om dig själv och din roll på förvaltningen? Vad är roligast med ditt jobb?

Jag arbetar sedan 2018 som HR-konsult på Arbetsmarknadsförvaltningen med arbetsmiljöfrågor och har ett centralt ansvar för friskvårdsfrågor. Vår förvaltning har formulerat ett tydligt ställningstagande, där ännu fler hälsofrämjande insatser än tidigare ska genomföras. Vi arbetar på tre olika nivåer med detta: organisations-, grupp- och individnivå. Även om medarbetarna har det yttersta ansvaret för sin egen hälsa, är organisationens roll att möjliggöra och inspirera till hälsosamma val. Jag känner mig faktiskt stolt över vad vi har genomfört och tycker att jag har världens roligaste uppdrag.

Vad har ni genomfört för hälsosatsningar på förvaltningen? Var det något särskilt incitament till dessa satsningar?

Om vi börjar med incitamentet till våra hälsosatsningar så är förvaltningen en organisation som till sin natur genomgår ständiga förändringar i linje med omvärldens krav, vilket påverkar arbetsmiljön. Då vi vet att ohälsa riskerar att öka i samband med kriser (t.ex. under pandemin med dess risker med stillasittande och social distansering) önskade förvaltningen sätta in insatser för att förhindra ohälsa genom att arbeta främjande och förebyggande. Vi ville helt enkelt stärka upp hälsa och välmående hos våra medarbetare.

Utifrån budget och de förutsättningar vi har känner vi att vi har åstadkommit en hel del. Förvaltningen har skrivit en treårig hälsofrämjande arbetsmiljöstrategi som är tydligt förankrad hos ledningen, vilken innefattar olika aktiviteter.

En aktivitet är att vi börjat jobba med Sunt arbetslivs friskfaktorer, som är åtta områden eller tillstånd som gör att vi mår bra och presterar på arbetet. Alla har fått utbildning i friskfaktorerna och hur vi kan arbeta med dessa.

Vi har även startat ett nätverk av hälsoinspiratörer. Dessa hälsoinspiratörer är oumbärliga kanaler för att nå ut till medarbetarna. Vi har ett tydligt mål att alla medarbetare ska ha en hälsoinspiratör knuten till sin arbetsplats, ett mål som glädjande nog snart är uppnått. Hälsoinspiratörerna rustas med verktyg och uppmuntras att gå STAR:s hälsocoachutbildningar. Nätverket med hälsoinspiratörer träffas tre gånger per år, med huvudsakligen tre syften: kompetenshöjning, inspiration och erfarenhetsutbyte.

Vi har sammanställt en s.k. hälsoboost för året. Vi har delat upp kalenderåret i fyra fokusområden, utifrån de olika hälsodimensionerna: fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa. Varje månad har sedan ett eget tema, utifrån aktuell hälsodimension. I januari t.ex., har vi vinteraktiviteter och kallbad, allt samlat under dimensionen fysisk hälsa. Inspireras gärna av förvaltningens hälsoboost, se bilden här intill.

Syftet med hälsoboosten är att inte bara samla kunskap utan att göra, och vi skickar ut information om våra aktiviteter på intranätet. Det kan handla om träningspass, pausgympa, djupandning, självmedkänsla, vinterbad, lunch-yoga, hälsobingo, dans och allt möjligt. Ibland kör vi via Teams/Skype och ibland förinspelade pass. Nytt för i år är att varje månads aktiviteter kompletteras med Månadens må bra-övning, en kort förinspelad övning som främjar hälsa, och som medarbetare och arbetsgrupp kan göra så ofta man vill.

Vad har ni fått för respons från personalen på era satsningar?

Vi har fått höra att medarbetare tycker insatser med fokus på hälsa har varit stimulerande och givande. Några citat från medarbetare är: ”Hoppas det återkommer” och ”Jag känner mig glad och motiverad att förvaltningen satsar på detta”. Från hälsoinspiratörerna har återkoppling varit bland annat att de uppskattar hälsoboostens tematiska indelning och tycker att hälsoarbetet gör att arbetsgruppen kommer närmare varandra.

Vad tror du är nyckeln till att ni har lyckats så bra i ert hälsoarbete på förvaltningen?
Den mest avgörande nyckeln är att förvaltningsledningen är engagerad i våra satsningar och att strategierna är förankrade hos dem. En annan styrka är nätverket av lokala hälsoinspiratörer som känner sina arbetsgrupper. Detta har gjort det möjligt att använda kompetensen hos många av våra duktiga medarbetare. För att bara ta några exempel, har vi kollegor som t.ex. är dans-, yoga- eller gruppträningsinstruktörer. På detta sätt lyfter vi varandra och varandras kompetens.

Hälsosatsningarna är en del i arbetsmiljöarbetet, men vi är självklart medvetna om att man inte löser alla arbetsmiljöproblem med t.ex. pausgympa. Dock är våra hälsosatsningar en viktig pusselbit.

På vilket sätt samarbetar ni med STAR personalförening?

Vi samarbetar med STAR på flera olika sätt. För det första uppmuntrar vi våra hälsoinspiratörer att gå STAR:s hälsocoachutbildningar. Vi delger alltid medarbetarna information från STAR. Dessutom använder vi STAR som bollplank, t.ex. när vi lägger upp våra tematiska aktiviteter. Om möjligt försöker vi samordna så att STAR:s kursutbud och våra månadsteman matchar. Och så är vi självklart med i STAR:s årliga evenemang STAR-steget!

Vad tycker du själv om att göra för din hälsa och på fritiden?

Balans kan tyckas vara ett utslitet uttryck, men jag tycker verkligen att det är grundläggande för mitt välmående. När jobbet innebär mycket stillasittande (t.ex. då jag jobbade hemifrån under pandemin) då gör jag vad jag kan för att få till rörelse. Jag köpte en s.k. coronahund för att komma ut regelbundet och har även köpt en elcykel och jag cyklar numera de två milen till jobbet året runt. När jag har en period med mycket stress försöker jag få till avslappning och nedvarvning. Då kommer min utbildning till yogalärare väl till pass.

Har du några tips till andra förvaltningar och arbetsplatser?

Ett ledord är långsiktighet. Det gäller att inte ge upp och låta det ta den tid som behövs för att satsningarna ska ge resultat i organisationen. Jag vill även tipsa om att utnyttja den kompetens som medarbetarna på en arbetsplats besitter!